Nhà Hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất

Phòng VIP 1

20 Khách

Phòng VIP 2

12 Khách

Phòng VIP 3

12 Khách

Phòng VIP 4

12 Khách

Phòng VIP 5

30 - 50 Khách

Phòng VIP 6

8 Khách

Phòng VIP 7

8 Khách

Phòng VIP 8

16 Khách

Phòng VIP 9

90 Khách

Phòng VIP 10

25 Khách

Phòng VIP 11

8 Khách

Phòng VIP 12

8 Khách

Sảnh Chính

450 Khách